Lees voor

Verkeer en bereikbaarheid

  Verkeer

  Je evenement kan van invloed op het verkeer. Misschien wil je een weg afsluiten of ga je verkeersregelaars inzetten. Er zijn een aantal zaken waar je rekening mee moet houden als het gaat om verkeer.

  Gebruik maken van wegen

  Moeten er straten en/of wegen worden afgesloten dan heb je hiervoor toestemming nodig van de wegbeheerder. Dit kan de gemeente zijn, maar ook de Provincie. Sommige gemeenten nemen een verkeersbesluit om wegen te kunnen afsluiten. Als je t.b.v. je evenement een provinciale weg af wilt sluiten dan heb je naast een evenementenvergunning van de gemeente ook een ontheffing van de Provincie nodig. Voor een evenement in Overijssel kun je dat hier aanvragen.

  Verkeersregelaars

  De wet maakt onderscheid in twee typen verkeersregelaars die je bij evenementen tegen kan komen:

  • Verkeersregelaar met verkeer regelende taken voortvloeiend uit zijn/haar beroep.

  Hierbij kan men denken aan weginspecteurs van Rijkswaterstaat. Maar ook medewerkers groenvoorziening en medewerkers van wegenbouwbedrijven die specifiek verkeer regelende taken in hun pakket hebben kunnen hiertoe opgeleid worden, evenals medewerkers van bedrijven waarvan men beroepsverkeersregelaars kan inhuren. Ook personeel van bedrijven die eigen personeel inzetten voor het geven van aanwijzingen aan weggebruikers valt onder deze categorie. Bijzonder kenmerk van deze verkeersregelaars is dat men ze overal kan inzetten, in tegenstelling tot de evenementenregelaars.

  Zij moeten echter wel voor het evenement aangesteld worden en kunnen niet alleen met de beroepspas als verkeersregelaar bij evenementen optreden.

  • Evenementenregelaar voor 1 jaar.

  De  evenementen verkeersregelaar kan worden ingezet bij meerdere evenementen (bijvoorbeeld bij wielerrondes of hardloopwedstrijden). Na het volgens van een e-learning instructie krijgt men een certificaat. Met dat certificaat kan men bij de wegbeheerder aantonen dat de e-learning gehaald is.. De wegbeheerder zorgt voor een aanstelling voor maximaal een (1) jaar. Dan hoeft men dus niet voor ieder evenement opnieuw een aanstelling te regelen in die gemeente. Als men ingezet wil worden bij een andere gemeente dan moet de evenement regelaar daar het certificaat tonen en kan ook voor die gemeente een aanstelling afgegeven worden.

  Deze laatste wordt opgeleid door middel van een E-learning via de Stichting Verkeersregelaars Nederland, terwijl de beroepsverkeersregelaars een opleiding volgen met een theorie- en praktijk gedeelte. Kijk voor meer informatie op www.verkeersregelaarsexamen.nl (SVNL). De evenementenregelaars hebben vaak vanuit hun beperkte opleiding geen ervaring in het omgaan met verkeer. Het is ook geen eis om zelf in het bezit van een rijbewijs te zijn zodat ze vaak ook niet weten wat ze wel en niet van een bestuurder kunnen verwachten. Zet ze dan ook alleen in op posities waarvoor zij bevoegd zijn. Hiermee kan worden voorkomen dat zij buiten hun beperkte kennis van verkeerregelende taken opereren.

  Weet je niet precies voor welke taken en posities een verkeersregelaar moet worden ingezet, houd er dan rekening mee dat er met evenementenregelaars weinig tot geen flexibiliteit mogelijk is. In dergelijke gevallen kan namelijk niet op voorhand in de aanstelling worden vastgelegd op welke taken en posities de werkzaamheden worden uitgevoerd. Ook mogen evenementenregelaars niet zomaar op elk wegtype het verkeer regelen; vaak worden deze op provinciale wegen ingezet terwijl dit niet is toegestaan. Daarnaast mogen evenementenregelaars niet ingezet worden bij situaties waarin slecht zicht is; bij onvoldoende straatverlichting of bijvoorbeeld bij mist is het niet toegestaan evenementenregelaars in te zetten.

  Je kun ook beroepsregelaars via een verkeersbureau inhuren. Deze personen moeten dan wel, in verband met de verzekering, het verkeer regelen uit naam van het verkeersbureau en specifiek voor het evenement.

  TIP: geef op de overzichtstekening aan waar de verkeersregelaars komen te staan.

  Wat betekent dit nu voor organisatoren?

  • Als organisator ben je hoofdelijk verantwoordelijk voor je personeel;

  Indien verkeersregelaars niet correct zijn aangesteld, zijn ze niet bedrijfsmatig en persoonlijk verzekerd in het uitvoeren van hun taken. Ook zorgverzekeraars en aansprakelijkheidsverzekeraars zullen, indien ze goed onderzoek doen naar de toedracht, mogelijk de geleden schade of aansprakelijkheidsstelling niet uitkeren.

  • Als organisator heb je belang bij een zorgvuldige afhandeling van je vervoersstromen. Hier zet je immers mensen voor in.

  Indien er personen ingezet worden die de toebedeelde taak niet uit kunnen voeren, ofwel vanwege een gebrek aan opleiding ofwel vanwege een gebrek aan ervaring, kan je ervan uitgaan dat de geplande afhandeling van de vervoersstromen niet gaan lopen zoals gepland.

  • Als organisator heb je een verantwoordelijkheid binnen de evenementenvergunning;

  Wanneer de taken en verantwoordelijkheden zoals afgesproken in de evenementenvergunning niet nageleefd kunnen worden doordat er inzet plaatsvindt van onbekwaam personeel, dan kom je de vergunning niet na. Dit kan gevolgen hebben voor jou als organisator na het evenement (bijv. een waarschuwing of boete) of zelfs tijdens het evenement.

  • Werk je met beroepsverkeersregelaars, vraag dan na of zij de nodige ervaring hebben met publieksevenementen en ook in teamverband weten samen te werken

  Verkeersplan

  Wil je weten waar een verkeersplan aan moet voldoen? Klik dan hier voor een toelichting.

  Bereikbaarheid

  De bereikbaarheid van het evenemententerrein is van groot belang voor de hulpdiensten om in geval van een incident op te kunnen treden. Als de bereikbaarheid van het evenement niet geborgd is kan de incidentbestrijding moeizaam op gang komen waardoor de kans op escalatie (bijvoorbeeld branduitbreiding) groot is.

  Onderstaande praktische handvaten kunnen helpen:

  • De minimale doorrij-breedte voor hulpdiensten is 3,5 meter.
  • De minimale vrije doorrijhoogte voor hulpdiensten is 4,2 meter.
  • Vang hulpdiensten op als ze het terrein benaderen.
  • Houd voldoende ruimte in de bochten voor brandweervoertuigen, let daarbij ook op luifels of andere obstakels in de weg.
  • Leg rijplaten neer wanneer er sprake is van een zachte ondergrond, zodat de voertuigen zich niet vastrijden.
  • Als een straat moet worden geblokkeerd, gebeurt dit in overleg (voorkomen is beter).
  • Objecten zijn tot minimaal 40 meter benaderbaar voor brandweervoertuigen.
  • Afsluitingen moet snel weggehaald kunnen worden of er moet iemand (hekbewaarder) bij staan.
  • Uitgangen en nooduitgangen van winkels, cafés en dergelijke moeten vrij blijven.

  Kijk hierbij goed naar de omgeving en het gebied en leef je hierbij in in de situatie en het scenario, bijvoorbeeld een brand op het evenement.

  Zie ook de handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid.

  Terug naar boven

  Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten.

  Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.