Geneeskundige zorg

Een evenement brengt gezondheidsrisico's met zich mee. Op basis van de risicoanalyse wordt bekeken welke maatregelen dienen te worden getroffen. De geneeskundige aspecten zoals de risico's en de beschreven maatregelen in het plan worden beoordeeld door de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR).

De GHOR heeft diverse folders voor evenementenorganisatoren met daarin de geneeskundige richtlijnen voor evenementen. Om hiervan een overzicht te geven, is er een handige visual beschikbaar. 

Bekijk de visual

Visual

Veldnorm Evenementenzorg

De randvoorwaarden waar goed evenementenzorg aan moet voldoen staan beschreven in de Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ). Evenementenzorg omvat alle eerste hulp en medische hulp dat op evenementen kan worden ingezet en heeft als doel effectieve zorg aan de zorgvrager te verlenen.

Meer informatie

In de folder 'Evenementenzorgverlening' lees je meer over de Veldnorm Evenementenzorg. Ook is meer informatie over de VNEZ te vinden op de website www.evenementenz.org

Folder 'Evenementenzorgverlening'

Welk niveau zorgverleners moet worden ingezet?

Zorgverleners zijn er op verschillende zorgniveaus. De zorgniveaus duiden aan welke bevoegd- en bekwaamheden de zorgverlener heeft. 

 • Basis Eerste Hulp

Het zorgniveau Basis Eerste Hulp kan worden ingezet bij evenementen met een laag ingeschat risico, zoals is bepaald in de Landelijke Handreiking Geneeskundige Advisering Publieksevenementen (LHGAP). Bij het zorgniveau Basis Eerste Hulp, is sprake van de inzet van een eerstehulpverlener die beschikt over een geldig diploma of certificaat: Eerste Hulp.

 • Evenementen Eerste Hulp

Het zorgniveau Evenementen Eerste Hulp kan, ter aanvulling op het zorgniveau Basis Eerste Hulp, worden ingezet bij evenementen met een middel tot hoog risico. Bij het zorgniveau Evenementen Eerste Hulp, is sprake van de inzet van een evenementen eerstehulpverlener die beschikt over een geldig diploma of certificaat: Eerste Hulp en door certificaten of eigen scholing aantoonbare extra competenties op het gebied van methodisch handelen, samenwerking en communicatie.

 • Hogere zorgniveaus

Onder hogere zorgniveaus verstaan we: Basiszorg, Spoedzorg, Specialistische Spoedzorg en Medische zorg

Deze zorgniveaus worden doorgaans ingezet bij een evenement met een hoger ingeschat risico waarbij een zorgprofessional wordt ingezet. Hieronder wordt verstaan een zorgverlener die als beroepsoefenaar werkzaam is in de individuele gezondheidszorg. 

Folder 'Zorgniveau Basis Eerste Hulp'

Folder 'Zorgniveau Evenementen Eerste Hulp'

Folder 'Hogere zorgniveaus'

Waar moet een zorgpost aan voldoen?

Een zorgpost is een vaste, tijdelijke of mobiele ruimte waar evenementenzorg wordt geleverd. In hoofdstuk 8.5 Bijlage Zorgposten van de VNEZ, staat per type zorgpost beschreven aan welke punten een zorgpost moet voldoen. Het soort zorgpost wordt afgestemd op het aanwezige zorgniveau. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen onderstaande soorten zorgposten:

Aanwezige zorgniveau bestaat uit eerstehulpverlening:

 • EHBO-ruimte

Een EHBO-ruimte is een tijdelijke ruimte die gebruikt wordt voor behandeling van zorgvragers op kleine evenementen met een laag risico waarbij maximaal 4 eerstehulpverleners zijn ingezet.

 • EHBO-post

Een EHBO-post is een zorgpost waar evenementenzorg van de niveaus eerste hulp, eerste hulp evenementen of basiszorg wordt geleverd. 

Aanwezige zorgniveau bestaat uit zorgprofessionals:

 • Medische post

Een medische post is een zorgpost waar evenementenzorg wordt geleverd door zorgprofessionals van de niveaus spoedzorg, specialistische zorg en medische zorg.

 • Mobiele zorgpost

Een mobiele zorgpost is een evenementenzorgvoertuig dat wordt ingezet op een zich verplaatsend evenement. 

 

Wat hoort er in het geneeskundige hoofdstuk?

In de Veldnorm Evenementenzorg staat in het hoofdstuk 8.3 Zorgplan op pagina 58 (Veldnorm Evenementenzorg) beschreven wat er aan informatie in het veiligheidsplan opgenomen moet worden. Deze informatie kan verwerkt worden in een apart zorgplan of als geneeskundig hoofdstuk in het veiligheidsplan.

In het zorgplan dient minimaal omschreven te staan:

 • Contactgegevens van de zorgorganisatie en inzetcoördinator;

Naam, telefoonnummer, emailadres van de evenementenzorgorganisatie (EZO) en de op het evenement aanwezige inzetcoördinator

 • Een overzicht van de zorgvragen en risico's die je op je evenement verwacht;

Beschrijf de risico’s in een scenario en omschrijf welke letsels je hierdoor verwacht zoals zorgcontacten gerelateerd aan alcohol, sportblessures of brandwonden.

 • Het aantal ingezette zorgverleners gespecificeerd naar zorgniveau;

Beschrijf het zorgniveau van de zorgverleners en de aantallen hiervan die gedurende het evenement ingezet worden. Geef ook aan of zorgverleners in het bezit zijn van een aantekening alcohol en drugs/sportletsel/kinderletsel.

 • Locatie en inrichting van de zorgpost;

Beschrijf de inrichting en aanwezige materialen in de zorgpost. Geef op de tekeningen aan waar de zorgpost(en) zich bevind(en) en waar zorgcontacten overgedragen kunnen worden aan de hulpdiensten.

Daarnaast dienen ook de volgende punten beschreven te worden als aanvullende informatie voor de volledigheid van een beoordeling:

 • Inzet van mobiele teams;

Geef aan of de zorgverleners op een vaste post aanwezig zijn of mobiel zijn. Mochten ze mobiel zijn, geef dan aan op welke wijze.

 • Aanwezigheid en locatie van AED (‘s);

Beschrijf of geef op de tekening aan waar de AED(‘s) zich bevind(en).

 • Taakomschrijving zorgverleners;

Maak en beschrijf afspraken over de taken, het welzijn en de werkwijze van de zorgverleners. Betrek hierbij ook het delen van informatie rondom incidenten.

 • Inzet zorgverleners (planning);

Weergeef een planning waarin de aantallen en inzettijden te vinden zijn. Houd hierbij rekening dat de zorgverleners ingezet moeten worden zolang evenement gerelateerde incidenten kunnen plaatsvinden. Dit betekent ook tijdens de in- en uitstroom van bezoekers.

 • Registratie van zorgcontacten.

Na afloop van het evenement ontvangt de GHOR graag een overzicht van de zorgcontacten.

 • Communicatie

Beschrijf in een communicatieschema hoe de communicatie verloopt tussen de zorgverleners, evenementenorganisatie en hulpdiensten. Beschrijf daarnaast hoe rapportage en evaluatie plaatsvinden.

Als tijdens het evenement ook zorgprofessionals worden ingezet of als het evenement een verhoogd risico heeft op basis van de LHGAP (C-evenementen), dienen aanvullende punten beschreven te worden in het zorgplan of geneeskundige hoofdstuk van het veiligheidsplan. Deze aanvullende punten staan beschreven op pagina 58 in de Veldnorm Evenementenzorg.

Meer informatie?

Vragen over de Veldnorm Evenementenzorg of over de geneeskundige inzet op je evenement? 
Stel ze aan GHOR Twente of bekijk de visual van GHOR Twente