Geluid

Evenementen trekken jaarlijks vele bezoekers en zijn voor velen een feestje. Maar er kan bij evenementen ook overlast ontstaan voor omwonenden. Vooral overlast op het gebied van geluid is direct merkbaar voor omwonenden. Om dit zoveel mogelijk te beperken stellen gemeenten voorschriften op.

Geluidsniveaus

Qua geluid bij evenementen wordt er vaak onderscheid gemaakt in locaties en soms ook in dagen en tijdstippen. Aan deze indicatoren wordt vervolgens een maximaal geluidsniveau gekoppeld. De indicatoren en geluidsniveaus kunnen per gemeente verschillen. Deze maximaal toelaatbare geluidsniveaus kun je bij iedere gemeente terug vinden in haar beleid voor het organiseren van evenementen.

Omgevingsvergunning

Ook kan het voorkomen dat voor een bepaalde locatie een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu is verleend waarin geluidsvoorschriften zijn opgenomen. Dit omdat de locatie een inrichting is in de zin van het Activiteitenbesluit. Een voorbeeld hiervan is Het Rutbeek in Enschede. Het is goed om bij de gemeente waar het evenement wordt georganiseerd na te gaan of er sprake is van een dergelijke vergunning of dat het reguliere evenementenbeleid geldt.

Voorbeelden

Muziek is ondersteunend

Er wordt een braderie georganiseerd. Dit is een evenement waar het verkopen van spullen het hoofddoel is en de muziek ondersteunend. Hier zal dan ook geen hoog muziekgeluid worden toegestaan maar meer een geluidsniveau voor achtergrondmuziek, 55 dB(A) gemeten op een afstand van 20 meter van de bron.

Muziek speelt de hoofdrol

Op Koningsdag en Bevrijdingsdag worden er vaak grotere muziekevenementen georganiseerd. Dit zijn evenementen waar muziek vaak een grote rol speelt. Bij dergelijke muziekevenementen wordt dan ook een hoger geluidsniveau toegestaan. Bijvoorbeeld 90/95 dB(A) gemeten op een afstand van 20 meter van de bron.

Muziek in een inrichting

Bij Het Rutbeek in Enschede vinden ieder jaar grote muziekfestivals plaats. Omdat Het Rutbeek een inrichting is in de zin van het Activiteitenbesluit gelden hiervoor niet de normen die in het evenementenbeleid zijn opgenomen maar gelden de normen die zijn opgenomen in de omgevingsvergunning. Als referentiepunten gelden hiervoor de omliggende woningen en bijvoorbeeld niet de afstand van 20 meter van de bron. Het geluidsniveau is hierdoor per woning verschillend omdat de afstanden tot de bron ook verschillend zijn.

Voorkom gehoorschade

Voorkom dat bezoekers worden blootgesteld aan een geluidsniveau hoger dan 103 dB(A). 92 dB(A) is het gezondheidskundig streefpunt. Het gaat daarbij om een LAeq gemeten over 15 minuten, op 2 meter boven de vloer, ter hoogte van de hoogst blootgestelde bezoeker.

GGD GHOR Nederland adviseert om bij een gemiddeld geluidsniveau hoger dan 92 dB(A) altijd extra maatregelen te treffen om gehoorschade bij uitgaanspubliek te voorkomen of te beperken. 

  • Zorg ervoor dat bezoekers worden voorgelicht over de risico's op gehoorschade en hoe gehoorschade voorkomen kan worden.
  • Verkoop gehoorbescherming online (bij de tickets), bij de kassa (op de prijslijst naast de consumpties) of een aparte verkoopkraam en hang op duidelijke zichtbare plekken oordoppenautomaten op (bijvoorbeeld bij de kluisjes). 
  • Scherm de geluidsboxen af tot een afstand van ten minste 2 meter van het publiek.

 

Meer informatie

TIP: vraag bij de gemeente waar je het evenement wilt organiseren na welke normen er gelden voor de locatie. Zo krijg je een goed beeld wat de mogelijkheden zijn en kun je ook inschatten of het evenement al dan niet op de gewenste locatie kan plaatsvinden. Door vooraf deze informatie op te halen, kun je teleurstelling achteraf voorkomen.

Meer informatie over de risico's van gehoorschade, inclusief de effecten per geluidsniveau en blootstellingsduur, lees je op de website www.veiligheid.nl

Folder 'Gehoorschade'