Lees voor

Evenementen in bestaande gebouwen en tijdelijke bouwsels

  Ook evenementen in bestaande gebouwen en tijdelijke bouwwerken kunnen risico's met zich meebrengen. Kijk ook bij deze evenementen of er risico's zijn en neem passende maatregelen. De richtlijnen van de GGD, bijvoorbeeld ten aanzien van evenementen met dieren, kunnen ook van toepassing zijn op een evenement in een bestaand gebouw. Het is aan te raden kennis te nemen van deze richtlijnen.

  Evenement in tijdelijk bouwsel

  Voor een evenement in een tijdelijk bouwsel, waarvoor geen evenementenvergunning geldt,  moet je een melding brandveilig gebruik indienen bij de gemeente als er:

  • in een tijdelijk bouwsel meer dan 10 personen blijven slapen
  • of in een tijdelijk bouwsel verzorging wordt geboden aan:
   • meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of 
   • meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen. 
  • een tijdelijk bouwsel is bestemd voor meer dan 150 personen tegelijk.

  Dit geldt alleen voor inrichtingen in de zin van het Besluit Brandveilig Gebruik en Basishulpverlening Overige Plaatsen. Hieronder vallen tijdelijke bouwwerken (zoals tenten), of schepen aan een kade.

  Als er sprake is van een evenement waarbij er een tent of ander tijdelijk bouwwerk geplaatst wordt, wordt de beoordeling hiervan meegenomen in de evenementenvergunning (het bouwsel, bijvoorbeeld tent, tribune of tijdelijk bouwwerk moeten wel altijd voldoen aan het Besluit Brandveilig Gebruik en Basishulpverlening Overige Plaatsen, te noemen de BGBOP).

  Evenement in bestaand gebouw

  Past het gebruik niet binnen het normale gebruik, dan moet er op basis van art. 1.18 lid 1 onder a, Bouwbesluit een (gewijzigde) gebruiksmelding gedaan worden. Als het geplande gebruik namelijk niet in het normale gebruik past, dan zal het waarschijnlijk zijn dat de brandveiligheidsvoorzieningen tekort schieten. Dit zal dan over het algemeen tijdens het evenement opgelost moeten worden met een door de organisatie uitgevoerde gelijkwaardige oplossing.

  Mocht het een terugkerend evenement zijn, dan is het mogelijk om dit in de gebruiksmelding op te nemen zodat men dit niet elk jaar hoeft aan te vragen (zie betreffende artikelen in bouwbesluit). Uiteraard moet er dan wel sprake zijn van telkens een identieke situatie. Let hierbij wel op dat er geen strijdige situatie ontstaat met het geldende bestemmingsplan.

  De tijdelijke gebruiksmelding moet je indienen via het omgevingsloket online. Het is wettelijk bepaald dat de tijdelijke gebruiksmelding aangevraagd moet worden of via omgevingsloket online of via het door de minister vastgestelde formulier.

   Past het gebruik binnen het normale gebruik, dan hoeft er verder geen advies gevraagd te worden aan de brandweer.

  Evenement in een bestaand gebouw waarbij tijdelijk iets wordt uit/aan gebouwd

  Op het moment dat er een tijdelijk bouwsel aan een bouwwerk wordt geplaatst, dan moet er voor het tijdelijke bouwsel een melding brandveilig gebruik worden ingediend, tenzij dit valt onder een evenementenvergunning. Wijzigt ook het gebruik van het bouwwerk, dan zal er ook een tijdelijke gebruiksmelding op basis van het bouwbesluit moeten worden ingediend. Wordt hetzelfde tijdelijke bouwsel terugkerend geplaatst, dan kan ervoor gekozen worden om dit net als al eerder genoemd is, op te nemen in de gebruiksmelding.

   

   

  Terug naar boven

  Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten.

  Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.