Lees voor

Thema's

Als je een evenement organiseert moet je vaak met van alles rekening houden. Ook zijn er regels en richtlijnen waar je je aan moet houden. Het is handig om deze regels en richtlijnen te weten voordat je een vergunningaanvraag indient. Daarom vind je op deze pagina per thema achtergrondinformatie en tips en trucs. Mis je informatie mail ons dan gerust: evenementenadvisering@vrtwente.nl

Standaard staan alle thema's aangevinkt, indien een bepaald thema niet van toepassing is bij jouw evenement kun je deze uitvinken. Druk op de knop 'Toon uitgebreide informatie' om een overzicht van de geselecteerde thema's te laten zien. Je kunt de thema's ook per stuk bekijken door op de knop 'Lees meer over dit onderwerp' te klikken.

Lees meer over dit onderwerp
Lees meer over dit onderwerp
Lees meer over dit onderwerp
Lees meer over dit onderwerp
Lees meer over dit onderwerp
Lees meer over dit onderwerp
Lees meer over dit onderwerp
Lees meer over dit onderwerp
Lees meer over dit onderwerp
Lees meer over dit onderwerp
Lees meer over dit onderwerp
Lees meer over dit onderwerp

Afval

Om te voorkomen dat afval bij evenementen een bron van ziektekiemen wordt of dat er dieren op af komen, zijn een aantal maatregelen gesteld om de gezondheid van deelnemers en bezoekers te waarborgen:

 • Zorg dat er voldoende afvalbakken aanwezig zijn.
 • Zorg dat er bij de damestoiletten voldoende sanitaire afvalbakken staan.
 • Leeg alle afvalbakken voldoende vaak, minimaal 1 keer per dag. Sluit de zakken goed en bewaar ze in een gesloten afvalcontainer. Tip: leeg alle afvalbakken extra vaak bij warm weer.
 • Zorg voor een aparte opslagplaats met grote af te sluiten afvalcontainers voor het verzamelde afval. Maak zo nodig gebruik van een afvalpers.
 • Houd de opslagplaats schoon zodat er geen ongedierte op af komt.
 • Bij de aanwezigheid van glas of ander scherp afval: verzamel dit afzonderlijk.

TIP: bekijk de folder 'Hygiënerichtlijnen afvalverwerking bij evenementen’.

Alcohol & drugs

Alcohol, drugs en gezondheid

Op veel evenementen wordt (veel) alcohol gedronken en/of drugs gebruikt. Alcohol- en drugsgebruik kunnen gezondheidsproblemen met zich meebrengen. Denk hierbij aan onwelwordingen of erger. Om deze gezondheidsproblemen zoveel mogelijk te vermijden of erger te voorkomen, heeft de GHOR richtlijnen in een folder gezet. Bekijk de folder hier.

TIP: zet in het veiligheidsplan welke maatregelen er getroffen worden om alcoholgebruik onder de 18 jaar te voorkomen. Je kunt hierbij onder andere denken aan polsbandjes.

Drugs

Het gebruik of in het bezit hebben van drugs is verboden, dit geldt zowel voor soft als hard drugs. In Nederland hebben we echter het gedoog beleid wat inhoudt dat bepaalde hoeveelheden (soft) drugs worden gedoogd. In dat kader heeft het Openbaar Ministerie een richtlijn uitgevaardigd waarin het sepot beleid is vastgesteld. Onderstaande is van toepassing in geval van eigen gebruik:

 • In het veiligheidsplan moet moeten worden opgenomen dat tot 5 gram softdrugs, tot 3 XTC pillen, tot 30 ml vloeibare XTC, tot 1 gram MDMA/amfetamine/cocaïne en tot 10 ml GHB de politie de middelen in beslag neemt, ze vernietigt en sepot gering feit opmaakt. Dit houdt in dat er altijd overleg is met politie.
 • In geval van hogere hoeveelheden dan boven genoemde hoeveelheden neemt de politie contact op met Justitie. Voor softdrugs 5-30 gram geldt dat het een overtreding is. Ook bij een combinatie van drugs heeft de politie altijd contact met Justitie.
 • Bij minderjarigen heeft de politie altijd contact met Justitie. Voor beveiliging cq. de organisatie houdt dit in dat er bij het aantreffen van drugs, ongeacht hoeveelheid dan wel soft/hard drugs altijd contact is met politie.

Bij evenementen kan de driehoek (Gemeente/Justitie/Politie) afwijken van het sepotbeleid. Afhankelijk van het evenement (bijvoorbeeld bij een hardcore feest) kan de driehoek besluiten om zero tolerance beleid te hanteren. Dit houdt dat geen enkele hoeveelheid soft- en harddrugs worden toegelaten op het evenement en men bij overtreding wordt aangehouden en verbaliseerd. Dit vergt een behoorlijke investering van politie en organisatie.

Drugskluis

Voor evenementen waarbij de verwachting is dat er drugs aanwezig is kan de politie adviseren om een drugskluis op het terrein aanwezig te hebben. Vaak kan een beveiligingsorganisatie aan een dergelijke kluis komen. Bij gebruik van een drugskluis geldt het volgende:

 • Aangetroffen drugs (eigen gebruik hoeveelheden) bij bezoekers aan het evenement, kunnen in de kluis afgestort worden.
 • Aan het einde van het evenement, wordt de kluis door de Hoofd Officier van Justitie (HovJ) en de veiligheidscoördinator van het evenement op het bureau geopend en van de totale inhoud wordt een Kennisgeving van Inbeslagname (KvI) opgemaakt.
 • De HovJ geeft aan dat de drugs vernietigd (onttrokken aan het verkeer) kan worden en dat er geen proces-verbaal wordt opgemaakt.
 • De drugs met Kopie van de KvI, wordt onder toezicht van de HovJ terug in de kluis gedaan en het geheel wordt overgebracht naar het regionaal beslaghuis ter opslag en vernietiging.

 

 

 

Beveiliging

Algemeen

Beveiligers mogen niet optreden in de openbare ruimte. Beveiliging is alleen bevoegd om op te treden op evenemententerreinen. Op basis van de door de organisator opgestelde huisregels (bijvoorbeeld fouillering) mogen beveiligers handhaven.

Aantal beveiligers

Regelmatig komen we tegen dat de richtlijn 1 beveiliger op 250 personen wordt gehanteerd. Dit is echter niet meer dan een richtlijn. De daadwerkelijke inzet wordt bepaald aan de opgedragen taken die de beveiligers moeten uitvoeren in combinatie met het risicoprofiel van het evenement. Ook onderstaande punten spelen hierbij een rol:

 • De taken en verantwoordelijkheden; van de beveiligingsorganisatie, maar ook de verdeling hiervan tussen deze organisatie en de betrokken hulpdiensten.
 • Het evenementenprofiel; publiek, activiteit, locatie, dreiging en kwaliteit van de totale veiligheidsorganisatie.

Bekijk dan ook voor ieder evenement wat de mogelijke risico's zijn en bepaal aan de hand hiervan welke taken de beveiligers moeten uitvoeren en hoeveel beveiligers je nodig hebt.

TIP: vraag een beveiligingsorganisatie mee te denken in het benodigde aantal beveiligers.

Verlenen en onthouden van toestemming

Een particuliere beveiligingsorganisatie – en daaronder vallen ook beveiligingsorganisaties die zich alleen bezighouden met evenementenbeveiliging – mag alleen mensen te werk stellen die toestemming hebben van de korpschef van de Nationale Politie. Het bedrijf vraagt de toestemming aan bij de politie-eenheid waar het bedrijf gevestigd is. Leidinggevenden hebben toestemming nodig van de minister van Veiligheid en Justitie. Voor deze toestemming zijn vakbekwaamheidseisen en betrouwbaarheidseisen opgesteld die zijn terug te vinden in de WPBR en lagere regelgeving.

Voor beveiligingswerk moet gebruik worden gemaakt van een door het ministerie van Veiligheid en Justitie erkende beveiligingsorganisatie. De beveiligers werkzaam voor deze organisatie dienen gecertificeerd te zijn en te voldoen aan de eisen gesteld in de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wet Pbor).

Onthouden van toestemming

Een beveiliger krijgt geen toestemming als hij in de afgelopen vier jaar een lichte straf (bijvoorbeeld een geldboete) heeft gekregen voor het plegen van een misdrijf. Ook als de beveiliger in de voorafgaande acht jaar een zware straf (bijvoorbeeld gevangenisstraf) heeft gehad, krijgt hij geen toestemming.

Legitimatiebewijzen

De evenementenbeveiliger moet in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs zoals genoemd in de WPBR. Dat krijgt hij na het verkrijgen van toestemming. Er bestaan drie soorten legitimatiebewijzen:

 • het grijze legitimatiebewijs voor algemeen opgeleide beveiligingsmedewerkers;
 • het blauwe legitimatiebewijs voor specifiek opgeleide beveiligingsmedewerkers. Er zijn verschillende specifieke opleidingen. Voor evenementenbeveiliging bestaat de opleiding Event Security Officer (ESO);
 • het groene legitimatiebewijs voor onder begeleiding beveiligingstaken uitvoeren;
 • het oranje legitimatiebewijs voor voetbalstewards.

Een beveiliger moet naast een geldig identiteitsbewijs altijd een legitimatiebewijs particuliere beveiliging kunnen overleggen. Het bevoegd gezag kan hier op controleren.

Draagplicht uniform

Een evenementenbeveiliger moet werken in een uniform dat is goedgekeurd door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Alleen de korpschef van de Nationale Politie kan ontheffing verlenen voor de draagplicht. Het beveiligingsbedrijf dient het verzoek in bij de politie-eenheid waar het bedrijf is gevestigd.

Een beveiligingsuniform moet voldoen aan de volgende eisen:

 • het V-teken van beveiliging moet zijn aangebracht op de door de wet aangewezen plaats: op de rechter of linker voorzijde op de borst of revers (zie bijlage 1 van de WPBR: embleem uniform). Het teken moet ook voldoen aan de wettelijk gestelde minimum afmetingen;
 • er moet een duidelijk bedrijfslogo zichtbaar zijn van de beveiligingsorganisatie waarvoor de evenementenbeveiliger werkzaam is (zie: artikel 4 onder 1 van de circulaire WPBR).

Wat mag er niet:

 • bij donkerblauwe uniformen geldt: de pantalon mag geen bies hebben, en een eventuele blouson (korte jas) moet afwijken van die van de politie;
 • herkenningstekens (vignetten, emblemen en logo’s) mogen niet lijken op die van de politie;
 • er mogen geen rangonderscheidingstekens zijn aangebracht;
 • optreden in “burger” kleding tenzij daar een ontheffing voor is verleend.  

Gebruik van wapens

Evenementenbeveiligers mogen geen wapens hebben of vervoeren tijdens de uitvoering van hun beveiligingswerkzaamheden.

Gebruik van handboeien

Medewerkers van een beveiligingsorganisatie mogen tijdens het werk geen handboeien dragen of gebruiken. In uitzonderlijke gevallen kan de minister van Veiligheid en Justitie ontheffing verlenen van dit verbod.

Inhuren personeel andere beveiligingsorganisatie

Beveiligingsorganisaties hebben soms extra personeel nodig en huren dan personeel in van een andere beveiligingsorganisaties. Dat kan, mits aan de reguliere voorwaarden voor het tewerkstellen van personeel is voldaan. Zo moet het ingehuurde personeel over een uniform en het legitimatiebewijs beschikken van de inhurenende organisatie. Het is in het belang van de veiligheidssector dat voor de burger en voor de politie duidelijk is welke particuliere beveiligingsorganisatie verantwoordelijk is voor de (uitgevoerde) werkzaamheden. Die duidelijkheid wordt op deze manier bereikt.

 

Bezoekers

Algemeen

Het aantal en ‘type’ bezoeker weegt mee in de risico’s die er bij een evenement komen kijken. Alleen al het principe ‘hoe meer bezoekers hoe groter de kans dat er iets gebeurt’ speelt. Daarvoor maakt het niet uit wat het voor een soort evenement is. Het ‘type’ bezoekers maakt met name uit bij minder zelfredzamen.

Onder andere voor de inzet van geneeskundige hulpverleners wordt het bezoekersaantal meegewogen. Zie hiervoor het ‘Algemeen advies publieke gezondheid bij evenementen’ van de GHOR en GGD.

Ook de inzet van beveiliging kan afhankelijk zijn van het 'type' bezoekers.

Als er veel bezoekers tegelijkertijd verwacht worden op een kleine ruimte kan verdrukking en (vervolgens) paniek in menigte een risico vormen. Hieronder vind je enkele tips waar je dan rekening mee kan houden:

 • Houd de publieksdichtheid beperkt. Motiveer de bezoekers zich te verspreiden.
 • Denk aan eventuele informatievoorzieningen richting het publiek/deelnemers, vooraf en tijdens het evenement.
 • Neem verdrukking en paniek in menigte op als scenario in je veiligheidsplan.

Capaciteitsberekening

Wil je weten hoe je een capaciteitsberekening kunt maken om te bepalen hoeveel mensen er in de tent mogen? Klik hier.

 

Brandveiligheid

Open vuur

Onder open vuur vallen onder andere kaarsen, fakkels en vuurkorven. Deze worden vaak toegepast voor de sfeer. Het is belangrijk altijd rekening te houden dat er bij open vuur kans is op brandoverslag. Wees er ook altijd zeker van dat het vuur (en eventuele smeulresten) gedoofd is.

Open vuur in de natuur is een speciaal aandachtspunt en het mogen toepassen van open vuur in tijden van droogte is iets waar toestemming voor gegeven moet worden. Raadpleeg hiervoor de gemeente, Brandweer Twente of de gebiedsbeheerder.

Houd bij de plannen in ieder geval rekening mee dat:

 • Er voldoende blusmiddelen aanwezig zijn.
 • Er geen brandbare materialen kunnen worden aangestraald.
 • Er een vrije ruimte rondom het open vuur (2 meter bij een standaard vuurkorf) is. Afhankelijk van de weersomstandigheden moet je de vuurkorf op grotere afstand plaatsen of niet ontsteken (bijvoorbeeld bij harde wind of droogte).
 • Er toezicht is van een volwassen persoon.

TIP: bekijk de site www.natuurbrandrisico.nl om te bekijken wat het actuele natuurbrandrisico per gebied is.

Blusmiddelen

De aanwezigheid van blusmiddelen bij activiteiten of op een evenement heeft als doel om een beginnende brand te kunnen bestrijden. Het plaatsen van blusmiddelen wordt minimaal geadviseerd bij opslag van brandbare goederen. Hetzelfde geldt voor een toestel of installatie voor koken, bakken, braden of frituren. Het is belangrijk dat het juiste type brandblusser wordt geplaatst en geschikt is voor het blussen van de brand (bijvoorbeeld schuim voor brandbare vloeistoffen). Laat je desnoods adviseren wat de beste keuze is.

Over het algemeen geldt dat:

 • Blustoestellen of blusmiddelen met een inhoud van tenminste 6 Kg. of 6 L. blusstof aanwezig moeten zijn.
 • De blusmiddelen zichtbaar en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn.
 • Een brandblusser is gekeurd.

Versieringen

Versieringen zijn er in vele soorten en maten. Ook de brandveiligheid verschilt per soort, type en merk.

Bij twijfel of de versieringen brandveilig zijn (bijvoorbeeld als de originele verpakking mist) kan een eenvoudige brandproef worden gedaan. Neem een monster (5 x 25centimeter) van het materiaal. Ga naar buiten en houd een uiteinde van het monster gedurende minimaal 5 seconden in een vlam, zoals van een aansteker of lucifer. Houd het monster daarbij vast met bijvoorbeeld een metalen tang en let op dat je jezelf niet brandt. Als het monster vlam heeft gevat, of nadat 5 seconden zijn verstreken, neem je de vlam van de aansteker of lucifer weg. Het materiaal moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Tijdens de verhitting zijn geen druppels vrijgekomen (al of niet brandend of druipend).
 • Tijdens de verhitting zijn geen roetvlokken vrijgekomen.
 • Het materiaal vlamt niet meer dan 15 seconden na en gloeit maximaal 60 seconden na.

Er zijn commerciële partijen die in staat zijn producten te impregneren om zo een zekere mate van brandveiligheid te krijgen. Dit is aan te tonen door een certificaat. Vraag desnoods naar de mogelijkheden.

Belangrijke aspecten bij het toepassen van versieringen zijn:

 • Versieringen zijn brandveilig (laat textiel desnoods impregneren).
 • Houd versieringen weg bij spots, lampen en andere hittebronnen.
 • Hang plafondversieringen buiten bereik van bezoekers.

TIP: bekijk de folder Brandveilig feestvieren.

Stroomvoorzieningen

Het evenement voorzien van elektriciteit kan op verschillende manieren. Van aanwezige stroom(verdeel)kasten, lokale stroompunten met gebruik van haspels tot het plaatsen van aggregaten. Let er bij het gebruik van materiaal op dat het veilig gebruikt kan worden en dat het materiaal gekeurd is.

Zorg er ook voor dat:

 • Haspels volledig zijn afgerold. Met uitzondering van de haspels waarbij de instructie aangeeft dat afrollen niet noodzakelijk is.
 • Kabels zijn afgeschermd om struikelen en beschadigen te voorkomen.
 • Een blusmiddel nabij een aggregaat wordt geplaatst.
 • Er bij stroomuitval een back-up is om bijvoorbeeld noodverlichting in tenten te laten branden  en/of de mensen te kunnen informeren.
 • Aggregaat of stroomverdeelkasten zijn ontoereikend voor derden, afschermen met bijvoorbeeld hekken.

Vuurwerk en special effects

Vuurwerk en special effects zijn bijna niet meer weg te denken bij de (grotere) evenementen. Toch zijn er een aantal zaken waar je als organisator rekening mee dient te houden. Belangrijk is dat je een betrouwbare partij het vuurwerk en de special effects laat verzorgen die vooraf heeft nagedacht over de risico’s en de maatregelen om deze risico’s te beperken. Vraag altijd om een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E).

Wil je een vuurwerkshow tijdens of als afsluiting van je evenement, dan moet je hiervoor een ontbrandingstoestemming of ontbrandingsmelding aanvragen bij de Provincie.

Als we praten over special effects hebben we het over confetti effecten, vuureffecten en CO₂ effecten. Voor special effects geldt geen specifieke wet- en regelgeving. Wel hanteren wij in Twente een aantal richtlijnen en voorschriften.

Algemeen:

 • Een RI&E moet op het terrein aanwezig zijn gedurende het evenement. Het gebruik hiervan moet ook worden opgenomen in het veiligheidsplan.
 • De special effects mogen alleen worden opgesteld, bediend en opgeruimd door ervaren en deskundige personen.
 • Alle apparatuur moet genummerd CE/TUF/TNO gecertificeerd zijn.

Confetti/streamers:

 • De producten die de lucht in worden geschoten moeten altijd geïmpregneerd zijn (dit kan worden aangetoond door middel van certificaten).
 • De confetti mag niet in of richting vuureffecten worden geschoten.
 • Streamers en/of confetti mogen niet richting publiek worden geschoten.

Vuureffecten:

 • Bij toepassing van gas moet er een veiligheidsafstand van minimaal 3 meter tot de vlam zijn (in kubusvorm, dus ook 3 meter hoger dan de maximale hoogte van de vlam).
 • Bij de toepassing van brandbare vloeistof moet er een veiligheidsafstand van minimaal 5 meter tot de vlam zijn (in kubusvorm, dus ook 5 meter hoger dan de maximale hoogte van de vlam).
 • Podiumonderdelen en podiumaankleding moeten brandveilig zijn (impregneren en/of aantonen door middel van certificaten).
 • Drukhouders moeten tegen omvallen zijn beschermd, direct toegankelijk te zijn voor deskundigen en de ruimte moet doelmatig geventileerd worden.

CO2 effecten:

 • Er moet een veiligheidsafstand van minimaal 3 meter tot het publiek zijn.
 • De CO2 (wolk) mag niet op het publiek worden gericht of richting het publiek gaan.
 • Het is noodzakelijk dat de uitstroom van de machine is vastgezet.
 • De CO₂ cilinder moet zijn vastgezet zodat deze niet kan omvallen.

Wensballonnen

Een wensballon is eigenlijk een soort heteluchtballon in het klein. Aan de onderkant van de ballon zit een brandertje (dit kan een soort aanmaakblokje zijn). Hiermee wordt de lucht in de ballon verwarmd. Dit zorgt er voor dat de wensballon opstijgt. Als de brander langzaam uit gaat daalt de wensballon langzaam.

In de regio Twente is het oplaten van wensballonnen niet verboden. Wel heeft de voedsel en waren autoriteit hieraan een aantal strikte regels verbonden. Onderzoek van de NVWA wijst uit dat het oplaten van wensballonnen niet zonder risico is.

Een wensballon mag niet worden opgelaten:

 • Bij een windkracht van meer dan 2 Beaufort (Dit betekent dat hoogstens de bladeren ritselen door de wind. Windkracht 1 of 2 komt bijna niet voor in Nederland. Het aantal momenten waarop het is toegestaan om een wensballon op te laten is dus zeer beperkt.
 • Bij regen of zeer vochtige lucht (bijvoorbeeld mist).
 • In een periode van droogte (Vanaf code oranje is het niet meer toegestaan de ballonnen op te laten).
 • Door personen jonger dan 18 jaar.
 • Binnenshuis.
 • In de omgeving van hoge objecten (huizen, bomen, etc.).

Daarnaast zijn ook regels over het oplaten van wensballonnen rondom vliegvelden (het betreft dan een straal van 15 kilometer).

Zie de website van Brandweer Nederland voor nog meer informatie over wensballonen. Hier vind je nog meer do' en dont's.

 

 

Constructies

Algemeen

Bij evenementen worden vaak constructies geplaatst. Hierbij moet je denken aan podia, tenten, tribunes en diverse soorten truss constructies. Wat niet echt onder de noemer van een constructie valt maar waar gemeenten wellicht wel meer gegevens over willen hebben (beheersmaatregelen) zijn bijvoorbeeld kranen en springkussens. Dergelijke constructies zijn vaak van enige omvang en kunnen een risico vormen tijdens het evenement. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het kunnen omwaaien of instorten van een tent of constructie, dat er mensen van een podium of tribune vallen etc.. Gemeenten willen dan ook graag bij de aanvraag dergelijke constructies toetsen om zo het risico op ongelukken zo klein mogelijk te maken. Om dergelijke constructies te toetsen zijn vaak constructieve tekeningen en berekeningen noodzakelijk.

Omdat er in Nederland zoveel discussie over constructies bij evenementen is en een eenduidige lijn ontbreekt, is er een richtlijn opgesteld door het Centraal Overleg Bouwconstructies (COBc). Het COBc is een onderdeel van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland. Deze richtlijn is geschreven als een handreiking voor alle gemeenten in Nederland. Zij kunnen dit gebruiken voor de indieningsvereisten van een dergelijke constructie en voor de beoordeling van de constructies. Klik hier voor de richtlijn. 

Het woord zegt het al, het is een richtlijn. Gemeenten zijn vrij om er al dan niet gebruik van te maken bij de toetsing. Sommige gemeenten hebben de richtlijn iets aangepast zodat het voor hen werkbaarder is en voor jullie als organisatie duidelijker is wat er van jullie verwacht wordt.Kortom eenduidigheid is er nog steeds niet helemaal.

TIP: Als je constructies wilt plaatsen tijdens je evenement is het aan te raden op tijd contact op te nemen met de gemeente zodat je in een vroeg stadium weet wat er van je verwacht wordt.

Tenten

Bij tenten is het belangrijk dat de bezoekers er veilig kunnen verblijven en in geval van nood kunnen ontvluchten. Een tent moet binnen 3 minuten ontruimd zijn. De constructie van de tent wordt beoordeeld door de gemeente. Het tentboek is een belangrijk document dat bij een tent aanwezig dient te zijn.

Let er op dat:

 • De loopafstand tot de dichtstbijzijnde (nood)uitgang maximaal 30 meter is.
 • De afstand tussen een tent en een ander bouwwerk 5 meter is. Een kleinere afstand is toegestaan mits de tent voor een gevel zonder deuren en/of ramen is geplaatst en maximale oppervlakte 2500 m2 bedraagt.
 • Tuien of constructieonderdelen de vluchtwegen niet belemmeren.
 • In het tentboek windkrachten staan beschreven waarbij de tent nog veilig gebruikt kan worden (verwerk deze ook in het veiligheidsplan en koppel hier je acties aan).

Belangrijk is ook het verwarmen van de tent. Dit mag alleen met warme lucht of elektrische verwarmingselementen. Verwarmingsunits met een interne brandstoftank moeten op 5 meter van de tent te staan. Houd bij de plaatsing rekening met vluchtroutes. Het toepassen van heaters met gas (zogenaamde ‘paddenstoelen’) is niet toegestaan.

Wil je weten waar een goede tekening aan moet voldoen? Klik hier.
TIP: bekijk de voorbeeldtekening om een beeld te krijgen van een duidelijke tekening.

Opstelling van inventaris

Inventaris in een tent kan verschillen van stoelen, praattafels tot banken en tribunes. Het is belangrijk duidelijk aan te geven dat er inventaris in een tent aanwezig is en in welke vorm. Voor het berekenen van de capaciteit van een tent is dit een belangrijk onderdeel. Zo kan het voorkomen dat de aanwezigheid van (losse) praattafels een halvering van de capaciteit tot gevolg heeft. Voeg in geval van een tribune een aparte tekening bij inclusief de capaciteit van de tribune.

Meer informatie over de capaciteitsberekening vind je hier.

Wat we belangrijk vinden:

 • Geef alle inventaris (in schaal) aan op de tekening.
 • Houd rekening met de positie van inventaris ten opzichte van de vluchtwegen.
 • Houd rekening met voldoende ruimte tussen de rijen inventaris.
 • Als de inventaris verankerd is geef dit aan op de tekening.

 

Zie voor meer informatie over tenten en inventaris ook het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.

 

Dieren

Zijn er dieren op het evenement? Dan kunnen er extra risico’s zijn. Kijk hieronder voor meer informatie.

Hygiëne

Dieren kunnen allerlei ziekteverwekkers met zich meedragen zonder zelf ziek te zijn. Besmetting kan plaatsvinden door bijvoorbeeld het aaien en knuffelen van de dieren, maar ook door het inademen van besmette lucht. Dieren op het evenement moeten gezond zijn. In de folder ‘Hygiënerichtlijnen evenementen met dieren’ vind je meer richtlijnen en maatregelen die genomen kunnen worden op het gebied van hygiëne, ook specifiek voor schapen, geiten en vogels.

Zijn huisdieren op het terrein toegestaan? Zorg dat er geen dierlijke uitwerpselen op het terrein terecht komen. Vermeld dat deze dieren altijd aan de lijn moeten en dat deze dieren niet op het terrein uitgelaten mogen worden. Eventuele uitwerpselen dienen direct opgeruimd moeten worden. Zie ook ‘evenemententerrein/grasland waar vee graast’?

TIP: bekijk de folder ‘Hygiënerichtlijnen evenementen met dieren’ 

Incidenten met dieren voorkomen

Een ander risico kan zijn dat een (groot) dier het publiek in gaat. Dat kan voor ernstige verwondingen zorgen bij het publiek. Neem maatregelen om te voorkomen dat de dieren ongewenste bewegingen kunnen uitvoeren. Denk aan begeleiding van de dieren en het fysiek afzetten van een route. Houd de publieksdichtheid beperkt, motiveer de bezoekers zich te verspreiden. Schrijf eventueel een scenario daarover in het veiligheidsplan.

 

Duurzaamheid

Omdat er steeds meer evenementen en activiteiten worden georganiseerd wordt het nog belangrijker om deze ook zo duurzaam mogelijk te organiseren. Hieronder staan een aantal zaken die relatief eenvoudig te regelen zijn om je evenementen duurzamer of ‘groener’ te maken:

 • het gebruik van e-tickets;
 • gebruik groene stroom;
 • verkoop alleen biologisch voedsel;
 • gebruik glazen met statiegeld om ervoor te zorgen dat je minder afval hebt;
 • gebruik alleen recyclebaar materiaal;
 • promoot het gebruik van fiets of openbaar vervoer als bezoekmiddel aan je evenement;
 • laat bezoekers carpoolen naar je evenement. Toogethr is hiervoor een app die je zou kunnen gebruiken;
 • maak direct na je evenement het terrein schoon en laat geen afval achter dat schadelijk is voor het milieu.

Voor meer tips over groene evenementen kun je eens een kijkje nemen op de website van “A Greener Festival” . Als je bovenstaande tips toepast dan kan je je evenement ook opgeven voor de Greener Festival Awards en dit gebruiken in je evenement promotie. Je draagt met een groen evenement niet alleen bij aan een beter milieu, maar de gemiddelde evenementbezoeker is milieubewuster geworden en verwacht tegenwoordig ook een milieuvriendelijk en duurzaam evenement.

TIP: bekijk ook de handreiking Schone evenementen.

Eten & drinken

Eten en drinken en je gezondheid

Al het eten en drinken waar je bezoekers van voorziet, moeten voldoen aan een goedgekeurde hygiënecode. Als er een (drink)watervoorziening op het evenemententerrein staat, moet deze ook aan meerdere regels voldoen. Beide om te voorkomen dat mensen ziek worden. Zie voor meer informatie de folder: ‘Hygiënerichtlijnen eten en drinkwatervoorziening bij evenementen’.

Wanneer er (gratis) drinkwater beschikbaar moet zijn is vastgelegd in de folder: ‘Geneeskundige richtlijnen (gratis) drinkwater bij evenementen’.

Worden er een ongewoon aantal bezoekers en/of medewerkers toch ziek met bijvoorbeeld acute maag- en darmklachten (diarree en/of braken) dan kunt u dit melden aan het Meldpunt Infectieziekten van GGD Twente via 053 487 6840 (tijdens kantooruren) of 053 487 6888 (buiten kantooruren).

Eten en drinken en brandveiligheid

Tijdens veel evenementen worden er etenswaren bereid. Tegenwoordig zien we regelmatig foodtrucks, omgebouwde busjes of (aanhang)wagens waarin eten wordt bereid. Ook hierbij moet rekening houden worden met eventuele risico’s. Vraag de exploitant die je inhuurt aan te tonen dat zijn installatie veilig is en dat de maatregelen om incidenten te voorkomen en te beperken aanwezig zijn. Belangrijkste is dat er bij een incident geen brandoverslag kan plaatsvinden naar de omgeving. Door een veilige afstand te houden tussen de bakkramen en andere objecten kan dit risico worden beperkt. Hieronder vind je een aantal richtlijnen:

 • De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een gebouw is minimaal 2 meter. Als er in die kraam of wagen wordt gefrituurd dan moet deze afstand minimaal 5 meter zijn. Als de gevel van het gebouw brandwerend is (minimaal 60 minuten), zonder ramen en deuren dan is bakken en braden tegen de gevel wel toegestaan.
 • De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een andere bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie of een ander bouwsel bedraagt ten minste 2 meter.
 • De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een elektrische installatie waarin wordt gefrituurd, en een andere bakkraam of bakwagen of een ander bouwsel bedraagt ten minste 2 meter.

 

 

Evenementen in bestaande gebouwen en tijdelijke bouwsels

Ook evenementen in bestaande gebouwen en tijdelijke bouwwerken kunnen risico's met zich meebrengen. Kijk ook bij deze evenementen of er risico's zijn en neem passende maatregelen. De richtlijnen van de GGD, bijvoorbeeld ten aanzien van evenementen met dieren, kunnen ook van toepassing zijn op een evenement in een bestaand gebouw. Het is aan te raden kennis te nemen van deze richtlijnen.

Evenement in tijdelijk bouwsel

Voor een evenement in een tijdelijk bouwsel, waarvoor geen evenementenvergunning geldt,  moet je een melding brandveilig gebruik indienen bij de gemeente als er:

 • in een tijdelijk bouwsel meer dan 10 personen blijven slapen
 • of in een tijdelijk bouwsel verzorging wordt geboden aan:
  • meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of 
  • meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen. 
 • een tijdelijk bouwsel is bestemd voor meer dan 150 personen tegelijk.

Dit geldt alleen voor inrichtingen in de zin van het Besluit Brandveilig Gebruik en Basishulpverlening Overige Plaatsen. Hieronder vallen tijdelijke bouwwerken (zoals tenten), of schepen aan een kade.

Als er sprake is van een evenement waarbij er een tent of ander tijdelijk bouwwerk geplaatst wordt, wordt de beoordeling hiervan meegenomen in de evenementenvergunning (het bouwsel, bijvoorbeeld tent, tribune of tijdelijk bouwwerk moeten wel altijd voldoen aan het Besluit Brandveilig Gebruik en Basishulpverlening Overige Plaatsen, te noemen de BGBOP).

Evenement in bestaand gebouw

Past het gebruik niet binnen het normale gebruik, dan moet er op basis van art. 1.18 lid 1 onder a, Bouwbesluit een (gewijzigde) gebruiksmelding gedaan worden. Als het geplande gebruik namelijk niet in het normale gebruik past, dan zal het waarschijnlijk zijn dat de brandveiligheidsvoorzieningen tekort schieten. Dit zal dan over het algemeen tijdens het evenement opgelost moeten worden met een door de organisatie uitgevoerde gelijkwaardige oplossing.

Mocht het een terugkerend evenement zijn, dan is het mogelijk om dit in de gebruiksmelding op te nemen zodat men dit niet elk jaar hoeft aan te vragen (zie betreffende artikelen in bouwbesluit). Uiteraard moet er dan wel sprake zijn van telkens een identieke situatie. Let hierbij wel op dat er geen strijdige situatie ontstaat met het geldende bestemmingsplan.

De tijdelijke gebruiksmelding moet je indienen via het omgevingsloket online. Het is wettelijk bepaald dat de tijdelijke gebruiksmelding aangevraagd moet worden of via omgevingsloket online of via het door de minister vastgestelde formulier.

 Past het gebruik binnen het normale gebruik, dan hoeft er verder geen advies gevraagd te worden aan de brandweer.

Evenement in een bestaand gebouw waarbij tijdelijk iets wordt uit/aan gebouwd

Op het moment dat er een tijdelijk bouwsel aan een bouwwerk wordt geplaatst, dan moet er voor het tijdelijke bouwsel een melding brandveilig gebruik worden ingediend, tenzij dit valt onder een evenementenvergunning. Wijzigt ook het gebruik van het bouwwerk, dan zal er ook een tijdelijke gebruiksmelding op basis van het bouwbesluit moeten worden ingediend. Wordt hetzelfde tijdelijke bouwsel terugkerend geplaatst, dan kan ervoor gekozen worden om dit net als al eerder genoemd is, op te nemen in de gebruiksmelding.

 

 

Evenementen in de openbare ruimte

Algemeen

Onder evenementen in de openbare ruimte worden onder andere evenementen in parken, op pleinen en in straten bedoeld. Veelal is er sprake van een bebouwde omgeving of een omgeving die lastig bereikbaar is voor hulpdiensten. Kenmerkend is de hoge publieksdichtheid op deze terreinen. Vaak is het bij een podium wat drukker dan achter op een terrein. Een gemiddelde bezettingsgraad die wordt gehanteerd is 2,4 personen per vrije m2. Bezoekers moeten altijd veilig kunnen vluchten.

Waar je rekening mee moet houden:

 • Een minimale tweezijdige bereikbaarheid voor hulpdiensten (verhard)
 • Een maximale ontruimingstijd van (in beginsel) 8 minuten
 • Voldoende vluchtwegen (minimaal 2) die duidelijk zijn aangegeven
 • Noodverlichting

Markten

Bijna elk(e) stad of dorp heeft wel een markt. Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel heeft een handreiking geschreven over veiligheid op de markt. In de handreiking staat relevante regelgeving beschreven, je vind er maatregelen en voorbeelden van een indelingsplan van de markt. Je kunt de handreiking hier vinden.

Evenemententerrein

Algemeen

Het evenemententerrein is de locatie waar je evenement gehouden wordt. Een evenemententerrein kan afgesloten zijn (bijvoorbeeld door hekken), maar kan ook open zijn. Om het terrein te gebruiken voor je evenement moet je meestal een evenementenvergunning aanvragen. Het kan zijn dat je naast een evenementenvergunning ook een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan moet aanvragen. Bijvoorbeeld als je evenement in strijd is met het bestemminsplan dat van toepassing is op de locatie. Het aanvragen van een ontheffing kan via het Omgevingsloket.

Grasveld waar normaal vee graast?

Maak je gebruik van een grasveld waar normaal vee graast? Breng het vee minstens twee weken voordat het evenement plaatsvindt ergens anders onder om de kans op besmetting via dierlijke uitwerpselen te verkleinen. Controleer het veld voorafgaand aan het evenement en verwijder nog eventueel aanwezige uitwerpselen.

Groot terrein of een parcours?

Een evenement op een groot terrein of op een parcours kan er voor zorgen dat een bezoeker/deelnemer langer moet wachten op hulpverlening. Afhankelijk van de genomen maatregelen is dit een verzwarende factor voor meer medische inzet.

TIPS bij evenementen op een groot terrein of op een parcours:

 • Denk aan het mobiel inzetten van EHBO-ers (lopend, fiets, motor of auto):
  • Als een deel van de route niet meer gebruikt wordt, kunnen hulpverleners op een andere locatie ingezet worden.
  • Een met de mensen meebewegende mobiele EHBO-post is ook mogelijk.
 • Denk aan meer EHBO-posten verdeeld over de route / het terrein.
 • Denk aan het strategisch neerzetten van de EHBO-ers en de EHBO-posten. Houd rekening met de afstanden, maar ook met waar naar verwachting de meeste hulpverlening nodig is.
 • Denk aan de vindbaarheid van slachtoffers.
  • Denk aan herkenningspunten op het evenemententerrein. Bijvoorbeeld door het nummeren van (EHBO-)posten
  • Overweeg het gebruik van grid/rasterkaarten en voorzie alle medewerkers en hulpdiensten van dezelfde kaarten.

Veilig vluchten

Veilig kunnen vluchten in geval van een noodsituatie is een belangrijke randvoorwaarde bij het organiseren van een evenement. We onderscheiden het kunnen vluchten vanuit een object, tent of vanaf een openbare ruimte. Een tent moet binnen 3 minuten ontruimd zijn.

Aandachtspunten zijn:

 • Houd rekening met de posities van nooduitgangen (mensen moeten in principe 2 kanten op kunnen vluchten)
 • Vluchtroutes dienen vrij te zijn van obstakels (zowel binnen als buiten)
 • Houd vluchtroutes zichtbaar (verlicht, aanduiding) en logisch.
 • Werk hoogteverschillen (groter dan 21 cm.) weg.
 • Nooddeuren draaien mee met de vluchtrichting.

Zie ook de BGBOP en de NEN-norm voor (brand)veiligheid van tenten.

Bereikbaarheid en bluswater

Zorg er voor dat het evenemententerrein altijd bereikbaarheid is voor hulpdiensten. Zie voor meer informatie het thema 'Verkeer en bereikbaarheid'.

Bluswatervoorzieningen zijn voor de brandweer van belang om een incident te kunnen bestrijden. Meestal zijn ondergrondse brandkranen op of rondom het evenemententerrein aanwezig. Open water kan in sommige gevallen ook als bluswatervoorziening worden gebruikt.

Houd er rekening mee dat:

 • Brandkranen bereikbaar en zichtbaar blijven.
 • Rond een brandkraan 1,80 meter wordt vrij gehouden.
 • Aansluitingen voor droge blusleidingen blijven vrij.

Schenk aandacht aan omliggende gebouwen. Bij grote en/of hoge gebouwen (flats, winkelcentra) is de kans groot dat er droge blusleidingen aanwezig zijn.

Zie ook de handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid.

 

 

Geluid

Algemeen

Evenementen trekken jaarlijks vele bezoekers en zijn voor velen een feestje. Maar er kan bij evenementen ook overlast ontstaan voor omwonenden. Vooral overlast op het gebied van geluid is direct merkbaar voor omwonenden. Om dit zoveel mogelijk te beperken stellen gemeenten voorschriften op. Zo wordt er vaak onderscheid gemaakt in locaties en soms ook in dagen en tijdstippen. Aan deze indicatoren wordt vervolgens een maximaal geluidsniveau gekoppeld. De indicatoren en geluidsniveaus kunnen per gemeente verschillen. Deze maximaal toelaatbare geluidsniveaus kun je bij iedere gemeente terug vinden in haar beleid voor het organiseren van evenementen.

Ook kan het voorkomen dat voor een bepaalde locatie een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu is verleend waarin geluidsvoorschriften zijn opgenomen. Dit omdat de locatie een inrichting is in de zin van het Activiteitenbesluit. Een voorbeeld hiervan is Het Rutbeek in Enschede. Het is goed om bij de gemeente waar het evenement wordt georganiseerd na te gaan of er sprake is van een dergelijke vergunning of dat het reguliere evenementenbeleid geldt.

Om het wat duidelijker te maken staan hieronder een aantal voorbeelden.

Muziek is ondersteunend
Er wordt een braderie georganiseerd. Dit is een evenement waar het verkopen van spullen het hoofddoel is en de muziek ondersteunend zal zijn. Hier zal dan ook geen hoog muziekgeluid worden toegestaan maar meer een geluidsniveau voor achtergrondmuziek, 55 dB(A) gemeten op een afstand van 20 meter van de bron.

Muziek speelt de hoofdrol
Op Koningsdag en Bevrijdingsdag vinden er vaak grotere muziekevenementen georganiseerd. Dit zijn juist evenementen waar muziek wel een grote rol speelt. Bij dergelijke muziekevenementen wordt dan ook een hoger geluidsniveau toegestaan. Bijvoorbeeld 90/95 dB(A) gemeten op een afstand van 20 meter van de bron.

Muziek in een inrichting
Om op het voorbeeld van Het Rutbeek in Enschede door te gaan, hier vinden ieder jaar grote muziekfestivals plaats. Omdat Het Rutbeek een inrichting is in de zin van het Activiteitenbesluit gelden hiervoor niet de normen die in het evenementenbeleid zijn opgenomen maar gelden de normen die zijn opgenomen in de omgevingsvergunning. Als referentiepunten gelden hiervoor de omliggende woningen en bijvoorbeeld niet de afstand van 20 meter van de bron. Het geluidsniveau is hierdoor per woning verschillend omdat de afstanden tot de bron ook verschillend zijn.

TIP: vraag bij de gemeente waar je het evenement wilt organiseren na welke normen er gelden voor de locatie. Zo krijg je een goed beeld wat de mogelijkheden zijn en kun je ook inschatten of het evenement al dan niet op de gewenste locatie kan plaatsvinden. Door vooraf deze informatie op te halen, kun je teleurstelling achteraf voorkomen.

Voorkom gehoorschade

Voorkom dat bezoekers worden blootgesteld aan een geluidsniveau hoger dan 103 dB(A). 92 dB(A) is het gezondheidskundig streefpunt. GGD GHOR Nederland adviseert om bij een gemiddeld geluidsniveau hoger dan 92 dB(A) altijd extra maatregelen te treffen om gehoorschade bij uitgaanspubliek te voorkomen of te beperken. Dit advies is gebaseerd op een expert opinion van Nederlandse audiologen, die tevens wordt ondersteund door de Nederlandse Hoorstichting.

 • Scherm de geluidsboxen af tot een afstand van ten minste 2 meter van het publiek. (Het geluidsniveau in dB(A) is Leq gemeten over 15 minuten op 2 m boven de vloer, ter hoogte van hoogst blootgestelde bezoeker.)
 • Meer informatie over de risico’s van gehoorschade, inclusief de effecten per geluidsniveau en blootstellingduur, leest u op de website van de Nationale Hoorstichting: www.hoorstichting.nl.

 Voor meer informatie, zie hier de folder.

Geneeskundige inzet

Veldnorm Evenementenzorg 

De Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ) is sinds 1 januari 2022 van kracht. De Veldnorm Evenementenzorg moet duidelijkheid geven over kwaliteit, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en patiëntveiligheid rondom de zorg op evenementen door eerstehulpverleners, zorgprofessionals en zorgorganisaties. 
De VNEZ beschrijft de randvoorwaarden waar goede evenementenzorg aan moet voldoen. Evenementenzorg omvat alle eerste hulp en medische hulp dat op evenementen kan worden ingezet en het heeft als doel effectieve zorg aan de zorgvrager te verlenen (eventueel in afwachting van reguliere zorgverleners).

In de folder Evenementenzorgverlening lees je meer over de veldnorm.
Ook is meer informatie over de Veldnorm Evenementenzorg te vinden op deze website.

Hieronder vind je een overzicht van de ''oude'' en nieuwe zorgniveaus.

Basis Eerste Hulp

Binnen de evenementenzorg kennen we een aantal zorgniveaus. 
Deze zorgniveaus beschrijven de complexiteit van zorg die kan worden ingezet op evenementen en staan beschreven in de Veldnorm Evenementenzorg. 

Het zorgniveau Basis Eerste Hulp kan worden ingezet bij evenementen met een laag ingeschat risico, zoals is bepaald in de Landelijke handreiking geneeskundige advisering publieksevenementen (LHGAP).
Bij het zorgniveau Basis Eerste Hulp is er sprake van de inzet van een eerstehulpverlener. Een eerstehulpverlener is een gediplomeerd of gecertificeerd hulpverlener die niet werkzaam is als beroepsbeoefenaar in de reguliere gezondheidszorg.

In deze folder wordt ingegaan op het zorgniveau Basis Eerste Hulp.

Evenementen Eerste Hulp

Binnen de evenementenzorg kennen we een aantal zorgniveaus. 
Deze zorgniveaus beschrijven de complexiteit van zorg die kan worden ingezet op evenementen en staan beschreven in de Veldnorm Evenementenzorg. 

Het zorgniveau Evenementen Eerste Hulp kan, ter aanvulling op het zorgniveau Basis Eerste Hulp, worden ingezet bij evenementen met een middel tot hoog risico, zoals is bepaald in de Landelijke handreiking geneeskundige advisering publieksevenementen.
Het zorgniveau kenmerkt zich door een uitgebreide aansluiting op de reguliere zorgketen en aanvullende competenties op het gebied van methodisch handelen, samenwerking en communicatie. Er kan daarbij sprake zij van inzet van zorgverleners vanuit meerdere zorgniveaus.

In deze folder wordt ingegaan op het zorgniveau Evenementen Eerste Hulp.

Hogere Zorgniveaus

Binnen de evenementenzorg kennen we een aantal zorgniveaus. Deze zorgniveaus beschrijven de complexiteit van zorg die kan worden ingezet op evenementen en staan beschreven in de Veldnorm Evenementenzorg.

In deze folder wordt ingegaan op de hogere zorgniveaus, namelijk Basiszorg, Spoedzorg, Specialistische Spoedzorg en Medische zorg.
Deze zorgniveaus worden doorgaans ingezet bij een evenement met een hoger ingeschat risico waarbij een zorgprofessional wordt ingezet. Hieronder wordt verstaan een zorgverlener die als beroepsbeoefenaar werkzaam is in de individuele gezondheidszorg

Zorgplan

Een evenementenzorgorganisatie (EZO) is verantwoordelijk voor het leveren van de juiste zorg tijdens evenementen en faciliteert zijn zorgverleners optimaal om goede zorg te kunnen leveren.|
Eerstehulpverleners op het zorgniveau Basis Eerste Hulp en/of Evenementen Eerste Hulp worden ingezet door een EZO Eerste Hulp. Zorgprofessionals van het zorgniveau Basiszorg of hoger worden ingezet door een EZO Medisch.
Meer informatie hierover is te vinden in Hoofdstuk 6 van de Veldnorm Evenementenzorg.

In een zorgplan worden afspraken rondom evenementenzorg vastgelegd. Dit plan maakt deel uit van het veiligheidsplan van het evenement. Indien evenementenzorgverleners worden ingezet via een EZO Medisch is een zorgplan verplicht.
Een EZO is, samen met de evenementenorganisator, verantwoordelijk voor het tot stand komen van het zorgplan.

Meer informatie over een zorgplan is te vinden in paragraaf 8.3 van de Veldnorm Evenementenzorg.

Meer informatie 

Vragen over de Veldnorm Evenementenzorg of over de geneeskundige inzet op je evenement? 
Stel ze aan GHOR Twente via evenementenadvisering@ghortwente.nl  

 

 

Kamperen / overnachten

Overnachten in niet-logies gebouwen

Voor het overnachten in gebouwen gelden specifieke brandveiligheidsvoorschriften. Je kunt hierbij denken aan een brandmeldinstallatie die slapende personen kan attenderen op brand. Voor gebouwen waar normaliter niet wordt geslapen zijn dergelijke installaties vaak niet aangebracht. Om personen toch veilig te kunnen laten overnachten kan het zijn dat je toch een en ander moet regelen. Vraag desgewenst bij de gemeente om een vooroverleg om de plannen toe te lichten.

Punten die van belang zijn:

 • Controleer op voorhand de geldende gebruiksvergunning van het pand om te bekijken wat de standaard geldende regels voor het gebruik van het pand zijn.
 • Neem op voorhand contact op met de gebouwbeheerder en bespreek de plannen.
 • Zorg voor voldoende vluchtmogelijkheden en geef deze duidelijk aan.
 • Zorg voor toezicht en slaapwachten (inclusief telefoon).
 • Beschrijf in het veiligheidsplan waar er overnacht wordt en welke maatregelen je treft om de veiligheid van de bezoekers te waarborgen.

Tijdelijk kamperen

Voor het kamperen buiten de reguliere kampeerterreinen gelden er specifieke randvoorwaarden. Reden is dat deze terreinen vaak niet zijn ingericht of soms zelfs niet geschikt zijn als kampeerterrein. Uiteraard geldt ook nu dat veiligheid voor bezoekers geborgd moet zijn. Naast de formele voorschriften moet je ook rekening houden met:

 • Een goede bereikbaarheid van het terrein en de kampeermiddelen.
 • Voorkom brandoverslag:
  • Houd onderling 3 meter vrij tussen standplaatsen (denk aan groepje caravans met vrienden).
  • Een tentenkamp mag niet groter zijn dan 1000m2.
 • Zorg voor blusmiddelen.
 • Wees alert op eventuele droogte van het gebied terrein i.v.m. het risico op brand.
 • Beschrijf in het veiligheidsplan waar er overnacht wordt en welke maatregelen je treft om de veiligheid van de bezoekers te waarborgen.

Houd er rekening mee dat de brandweer of terreinbeheerder aanvullende eisen kan stellen indien het kamperen plaatsvindt in kwetsbare natuurgebieden waar de kans op natuurbranden mogelijk groter is. Neem desnoods vroegtijdig contact op met betrokken partijen.

Hygiëne

Voor het overnachten als onderdeel van een evenement zijn richtlijnen opgesteld voor bijvoorbeeld toiletvoorzieningen, maar ook voor als er gekampeerd wordt op een terrein waar gewoonlijk vee graast.

TIP: bekijk de folder voor de hygiënerichtlijnen met betrekking tot overnachten: ‘Hygiënerichtlijnen overnachten bij evenementen’.

 

Kermis, attracties en speeltoestellen

Organiseer je een kermis of zet je een attractie of speeltoestel op je evenement neer? Houd dan rekening met de volgende punten:

 • Zorg dat de attractie- en speeltoestellen voldoen aan de gestelde eisen in het warenbesluit Attractie –en Speeltoestellen. De Voedsel en Warenautoriteit is aangewezen als toezichthoudende instantie op de naleving van deze wetgeving. Meer informatie is te vinden op de site van de NVWA.
 • Zorg dat er voldoende ruimte is voor de hulpdiensten om de objecten te bereiken en te passeren.
 • Lever de RAS nummers van de attracties aan bij de aanvraag voor de evenementenvergunning.
 • Opblaasbare speeltoestellen moeten voldoen aan NEN 14960.
 • Zorg er voor dat het kermisterrein altijd bereikbaarheid is voor hulpdiensten. Zie voor meer informatie het thema 'Verkeer en bereikbaarheid'.
 • Meestal zijn ondergrondse brandkranen op of rondom het kermisterrein aanwezig. Zie voor meer informatie het onderdeel ‘Bereikbaarheid en bluswater’ onder het thema ‘Evenemententerrein’

Meerdaagse evenementen

Een evenement kan meerdere dagen duren. Als een evenement meerdere dagen aaneengesloten achter elkaar duurt kan dit extra risico's met zich meebrengen.
Hieronder vind je een aantal aandachtspunten:

 • Zorg voor voldoende aflossing van je personeel. Beveiliging en EHBO'ers zijn ook maar mensen die niet oneindig door kunnen gaan. Zet dit ook duidelijk in je veiligheidsplan.
 • Publiek wat dagen achter elkaar op een evenement aanwezig is kan vatbaarder zijn voor vermoeidheid en gezondheidsklachten. Zeker in het geval als er alcohol wordt gebruikt.

 

Minder zelfredzamen

Het organiseren van een evenement met (veel) kinderen, ouderen, minder validen of zieken (minder zelfredzamen) brengt vaak extra risico’s met zich mee. Er zijn dan veel mensen die hulp nodig hebben bij een evacuatie. Mogelijke maatregelen die je dan kan nemen:

 • Zorg voor één op één begeleiding voor de niet zelfredzamen.
 • Indien je geen specifieke kennis hebt van de doelgroep, maak dan gebruik van de kennis van een eventuele overkoepelende organisatie of van gespecialiseerde hulpverleningsinstellingen.
 • Neem evacuatie van de minder zelfredzamen op in een scenario.
 • Als er veel kinderen op je evenement komen: maak afspraken over wat te doen met vermiste kinderen.
 • Bij risicovol weer is het risico op medische problemen bij minder zelfredzamen vaak (nog) groter, zie de richtlijnen in de folder risicovol weer.

Denk er ook aan dat het maximaal aantal bezoekers op een evenement met mensen in rolstoelen of met rollators lager ligt dan anders.

Voor een (tijdelijke) kinderopvang en kinderactiviteiten op een evenement is een folder met richtlijnen opgesteld: ‘Hygiënerichtlijnen tijdelijke kinderopvang en -activiteiten bij evenementen’.

Evenementen met veel kinderen
Organiseer je een evenement waar de doelgroep voornamelijk bestaat uit kinderen? Denk dan aan het inzetten van EHBO'ers met een aantekening KinderEHBO.

Risicovol weer

Evenementen tijdens risicovolle weersomstandigheden kunnen verschillende (gezondheids)risico’s opleveren. Hitte kan bijvoorbeeld zorgen voor uitdroging of een zonnesteek. In erge gevallen kan zelfs een hitteberoerte optreden, dat tot sterfte kan leiden als niet tijdig wordt ingegrepen. En koud weer of neerslag kan bijvoorbeeld voor onderkoeling zorgen. De folder 'Geneeskundige richtlijnen risicovol weer bij evenementen’ geeft advies over hoe je je kan voorbereiden en als het zover is welke maatregelen dan genomen kunnen worden.

Naast specifieke geneeskundige richtlijnen zijn er ook andere maatregelen te treffen. Zorg er in ieder geval voor dat je:

 • nadenkt over of het weer voor jou evenement een risico kan zijn. Is dit het geval beschrijf dan het risico en de maatregelen die je treft in het veiligheidsplan.
 • het weer voorafgaande en tijdens het evenement in de gaten houdt. Dit kun je zelf doen als het weer niet veel risico's voor jou evenement kan opleveren, maar je kunt dit ook door een meteo instituut laten doen. Dit kan tegenwoordig voor een relatief klein bedrag en dan heb je een deskundig advies specifiek voor je evenement. 

Kijk voor meer tips het document risicovol weer.

Extreme droogte en de natuur

Het is al langere tijd droog in de natuur. De kans is dan ook aanwezig dat een natuurbrand ontstaat. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert, maar vragen ook uw medewerking om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken. Evenementen die in de natuur plaatsvinden vragen op dit moment extra aandacht. Meer informatie over het natuurbrandrisico is te vinden op de website www.natuurbrandrisico.nl 

Hieronder enkele punten waar u, tijdens Fase 2, als evenementenorganisator rekening mee kunt houden om brand op uw evenement te voorkomen. Uiteraard geven deze punten geen garantie dat er geen brand ontstaat.

Tijdens de opbouw en afbouw van het evenement;

 • Tijdens de opbouw adviseren wij (extra) brandblussers op het terrein, roken niet toe te staan (of alleen op plekken waar geen brandgevaar is) en de medewerkers moeten geïnstrueerd worden dat natuurbrandrisico fase 2 van kracht is en hier zorgvuldig mee om te gaan.

Tijdens het evenement;

 • De medewerkers/vrijwilligers en bezoekers moeten er op gewezen worden dat er natuurbrandgevaar heerst en dat ze hier zorgvuldig mee om moeten gaan.
 • Op het evenementen terrein moeten emmers met zand  staan waar de bezoekers hun sigaretten in uit kunnen drukken.
 • Tussen de foodtrucks en ander bak- en of braadkramen moeten de tussenafstanden van minimaal 2 meter worden gehanteerd. Tevens adviseren wij om hier naast de al aanwezige brandblusser een emmer met zand te plaatsen.
 • Onder en rondom de aanwezige barbecues  adviseren wij een ruim zandbed aan te laten brengen zodat deze niet direct op een droge en brandbare ondergrond staan. Ook hiervoor geldt dat naast de al aanwezige brandblusser een emmer met zand geplaatst moet worden.
 • In natuurgebieden adviseren wij open vuur niet toe te staan. Denk aan vuurkorven, fakkels en bereiding van voedsel met open vuur.
 • Wat betreft vuurwerk, hierbij moeten extra maatregelen worden getroffen, deze zijn als het goed is opgenomen in de vergunning van de provincie. Advies van de brandweer is extra blusmiddelen en brandwachten die het gebied verkennen tijdens het afsteken van het vuurwerk.
 • Wij adviseren om op het evenementen terrein geen hooi/strobalen toe te staan en ervoor te zorgen dat de aankleding brandvertragend is uitgevoerd..
 • Indien er toch gekookt of gebakken wordt op vaste stoffen adviseren wij dit slechts toe te staan met briketten. Hier moet ten alle tijde een brandblusser en een emmer zand aanwezig zijn.
 • Er moet ook rekening worden gehouden met de omgeving. Dit houdt in geen brandstoffen in de nabijheid (ondergrond beschermen met zand of een betonplaat).
 • Mocht de organisatie in de mogelijkheid zijn om voorafgaand aan het evenement de ondergrond te besproeien (middels bijvoorbeeld een giertank) dan zou dat een mooie aanvulling zijn op bovenstaande.


Het allerbelangrijkste is dat bij een beginnende brand onmiddellijk 112 wordt gebeld.
Bel je met 112 geef dan aan waar je je bevindt en benoem dat er een evenement gaande is.

 

 

 

Sanitaire voorzieningen

Op elk evenementen moeten voldoende sanitaire voorzieningen aanwezig zijn. Hierbij kun je denken aan toiletten, maar het kan ook gaan om douche- en wasgelegenheden. Hoeveel sanitaire voorzieningen er aanwezig moeten zijn en waar aan gedacht moet worden vind je in de folder: ‘Hygiënerichtlijnen sanitaire voorzieningen bij evenementen.

 

Scenario's

Een scenario kun je zien als een ongewenste gebeurtenis. Welke scenario's op jou evenement van toepassing zijn is afhankelijk van de risico’s. Voordat je dus aan je scenario uitwerking kunt beginnen moet je een risico-inventarisatie doen. Hoe je dit doet lees je hier. Op de pagina Veiligheidsplan vind je nog meer informatie. Nadat je de risico-inventarisatie gedaan hebt ga je de scenario’s uitwerken voor de risico’s die op jouw evenement het meest van toepassing zijn. Hieronder vind je een aantal aandachtspunten waar je rekening mee moet houden bij de uitwerking van een scenario:

 • Benoem duidelijk welk scenario het is.
 • Zorg voor een zo concrete en bondig mogelijke uitwerking. TIP: gebruik een stroom- of blokkenschema.
 • Begin je scenario door te benoemen wie (bijvoorbeeld het publiek, beveiliging of pleinhoofd) de ongewenste gebeurtenis signaleert.
 • Zorg er voor dat als je bepaalde mensen een taak toebedeeld de functienamen overeenkomen met de praktijk en met de namen uit je communicatieschema.
 • Zorg er voor dat de acties logisch zijn, ook in volgorde. Blijf bijvoorbeeld bij een onwelwording niet wachten op de ambulance, maar probeer zelf al te handelen.
 • Zorg er voor dat de mensen die een taak hebben dit weten en het scenario kennen.

Voorbeelden van scenario's vind je in het voorbeeld veiligheidsplan. Je mag deze gerust gebruiken, maar zorg er wel voor dat deze overeenkomen met jouw evenement.

Sport

Sportevenementen brengen specifieke risico’s met zich mee, denk aan de fysieke inspanning die deelnemers leveren waardoor bijvoorbeeld blessures en onwelwordingen reële risico’s zijn. De getraindheid van de deelnemers met die sport, maar ook factoren als soort sport (bijv. auto- of motorsport) en het weer spelen een rol bij de risico inschatting. Gelukkig zijn er meerdere sportbonden (zie de lijst onderaan deze pagina), die daar ook al over hebben nagedacht en reglementen hebben opgesteld om de risico’s te beperken.

In het ‘Standaardadvies Publieke gezondheid voor evenementen’ staan enkele algemene richtlijnen die van toepassing zijn bij sportwedstrijden. Voor schaatstochten zijn er specifieke geneeskundige richtlijnen, aanvullend op het standaardadvies en de folder risicovol weer.

Hieronder vind je nog een aantal punten waar je bij sportevenementen rekening mee kunt houden:

 • Neem in het reglement op dat de medische organisatie een deelnemer uit de wedstrijd mag halen op grond van medische overwegingen.
 • Bij bepaalde sporten, maar bijvoorbeeld ook bij carnaval , dient er aandacht te zijn voor waar de bezoekers/toeschouwers/het publiek gaat staan, dit mag logischerwijs niet op gevaarlijke locaties. Hieronder een aantal tips:
  • Indien er sprake is van een route: houd de route vrij van bezoekers. Denk aan:
   • toezicht op de route;
   • waarschuwingsborden;
   • het fysiek afzetten van de route (met doorsteekpunten waar toezicht op is).
  • Het is belangrijk dat er strikte maatregelen zijn en gehandhaafd worden om te voorkomen dat toeschouwers zich op gevaarlijke locaties bevinden.
  • Denk aan eventuele informatievoorzieningen richting het publiek, vooraf en tijdens het evenement.

Sport

Sportbond (link naar site door op de bond te klikken)

Autosport

KNAF

Basketball

NBB 

Boksen

Nederlands Boksbond

Duiksport

NOB

Golfsport

NGF

Hardlopen/atletiek

IAAF/Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie

Hockey

KNHB

Honkbal/Softbal

KNBSB

Judo

Judo Bond Nederland

Krachtsport en Fitness

Krachtsport NL

Modelvliegen

KNVvL

Motorsport

KNMV

Paardensport

KNHS

Roeien/vaarsport

Watersportverbond

Rugby

NRB

Schaatsen

KNSB

Schietsport

KNSA

Taekwondo

TBN

Tennis

KNLTB

Triathlon

NTB

Voetbal

KNVB

Volleybal

NeVoBo

Wielersport

KNWU

Zwemsport

KNZB

Tatoeages / piercings / permanenten make up

Wist je dat je voor tatoeëren, piercen en permanente make-up bij evenementen 2 maanden voor aanvang van het evenement vrijstelling moet aanvragen bij GGD Twente? Dit moet met het meldingsformulier “evenementen waar getatoeëerd en gepiercet wordt”. Deze staat op de website van het RIVM.

In de folder ‘Hygiënerichtlijnen tatoeëren, piercen en pmu bij evenementen’ vind je meer informatie.

Tekeningen

Overzichtstekening

Een overzichtstekening geeft een beeld van (de inrichting van) het evenemententerrein. Alle objecten (bijv. kassa's of eetkramen) die je gaat plaatsen, brandblussers, EHBO-post, calamiteitenroute zet je hier op. Deze tekening is belangrijk voor de gemeente en hulpdiensten om eventuele risico's te kunnen signaleren en om te weten waar ze naar toe moeten als er wat misgaat. Hieronder vind je een overzicht met alle punten waar een goede overzichtstekening aan moet voldoen.

Een overzichtstekening is een:

Op schaal gemaakte situatietekening van de locatie waarop het evenement plaatsvindt, met daarop (indien van toepassing):

 • De locatie waar diverse activiteiten plaatsvinden.
 • De locatie van de tent(en).
 • De calamiteitenroute, aanrijroutes, de omgeving zoals (afgesloten) wegen, eenrichtingsverkeer, locatie van de verkeersregelaars, sloten, brandkranen, hekwerken, vrij te houden opstelplaats taxi’s, parkeerterrein, doorsteekpunten in geval van routes voor hulpdiensten en overnamepunten voor hulpdiensten.
 • Locatie(s) van: aggregaten, lichtmasten en/of openbare verlichting, vluchtwegaanduiding, (nood)uitgang(en) van afgesloten terrein, heaters, brandstofopslag, bak- en braadinrichtingen, voertuigen, kramen, attracties, EHBO-posten, sanitaire voorzieningen.

TIP: bekijk deze voorbeeldtekening om een beeld te krijgen van een duidelijke overzichtstekening.

Tenttekening

Wil je weten waar een goede tekening aan moet voldoen? Hieronder vind je een handige checklist.

Zorg er voor dat onderstaande duidelijk op de tekening vermeld staat. Zorg ook voor een goede legenda.

 • stoelen, banken, tafels, statafels, tribunes, podiums, FOH (Front of House), afscheidingen (hekken en/of stage barriers), toiletten, garderobe, kassa, tappunten incl. bierboom;
 • aantal en maatgeving van in punt a. genoemde inventaris in de tekening of legenda noteren;
 • maatgeving van de ruimte(n) en/of tent(en) aangeven;
 • bij verschillende opstellingen van de inventaris, dient u per opstelling een aparte tekening in te dienen;
 • blusmiddelen met daarbij aangegeven type en gewicht/hoeveelheid van de blusstof:
 • draairichting en openingshoek (90º–180º) van deuren van de nooduitgangen;
 • aangeven op welke wijze deuren van nooduitgangen geopend kunnen worden bv. panieksluiting(P), draaiknop(K), schuif(S) of hendel(H); (een afgesloten deur in vluchtwegen is niet toegestaan)
 • vrije doorgangsbreedte van de (nood)uitgangen in cm;
 • vluchtwegaanduiding / transparantverlichtingsarmaturen;
 • vrije doorgangsbreedte van gangpaden en vluchtwegen in cm;
 • noodverlichting per ruimte;
 • maximale aantal toe te laten personen per ruimte/tent

TIP: bekijk deze voorbeeldtekening om een beeld te krijgen van een duidelijke tenttekening.

Wil je weten hoe je een capaciteitsberekening kunt maken om te bepalen hoeveel mensen er in de tent mogen? Klik hier.

Verkeer en bereikbaarheid

Verkeer

Je evenement kan van invloed op het verkeer. Misschien wil je een weg afsluiten of ga je verkeersregelaars inzetten. Er zijn een aantal zaken waar je rekening mee moet houden als het gaat om verkeer.

Gebruik maken van wegen

Moeten er straten en/of wegen worden afgesloten dan heb je hiervoor toestemming nodig van de wegbeheerder. Dit kan de gemeente zijn, maar ook de Provincie. Sommige gemeenten nemen een verkeersbesluit om wegen te kunnen afsluiten. Als je t.b.v. je evenement een provinciale weg af wilt sluiten dan heb je naast een evenementenvergunning van de gemeente ook een ontheffing van de Provincie nodig. Voor een evenement in Overijssel kun je dat hier aanvragen.

Verkeersregelaars

De wet maakt onderscheid in twee typen verkeersregelaars die je bij evenementen tegen kan komen:

 • Verkeersregelaar met verkeer regelende taken voortvloeiend uit zijn/haar beroep.

Hierbij kan men denken aan weginspecteurs van Rijkswaterstaat. Maar ook medewerkers groenvoorziening en medewerkers van wegenbouwbedrijven die specifiek verkeer regelende taken in hun pakket hebben kunnen hiertoe opgeleid worden, evenals medewerkers van bedrijven waarvan men beroepsverkeersregelaars kan inhuren. Ook personeel van bedrijven die eigen personeel inzetten voor het geven van aanwijzingen aan weggebruikers valt onder deze categorie. Bijzonder kenmerk van deze verkeersregelaars is dat men ze overal kan inzetten, in tegenstelling tot de evenementenregelaars.

Zij moeten echter wel voor het evenement aangesteld worden en kunnen niet alleen met de beroepspas als verkeersregelaar bij evenementen optreden.

 • Evenementenregelaar voor 1 jaar.

De  evenementen verkeersregelaar kan worden ingezet bij meerdere evenementen (bijvoorbeeld bij wielerrondes of hardloopwedstrijden). Na het volgens van een e-learning instructie krijgt men een certificaat. Met dat certificaat kan men bij de wegbeheerder aantonen dat de e-learning gehaald is.. De wegbeheerder zorgt voor een aanstelling voor maximaal een (1) jaar. Dan hoeft men dus niet voor ieder evenement opnieuw een aanstelling te regelen in die gemeente. Als men ingezet wil worden bij een andere gemeente dan moet de evenement regelaar daar het certificaat tonen en kan ook voor die gemeente een aanstelling afgegeven worden.

Deze laatste wordt opgeleid door middel van een E-learning via de Stichting Verkeersregelaars Nederland, terwijl de beroepsverkeersregelaars een opleiding volgen met een theorie- en praktijk gedeelte. Kijk voor meer informatie op www.verkeersregelaarsexamen.nl (SVNL). De evenementenregelaars hebben vaak vanuit hun beperkte opleiding geen ervaring in het omgaan met verkeer. Het is ook geen eis om zelf in het bezit van een rijbewijs te zijn zodat ze vaak ook niet weten wat ze wel en niet van een bestuurder kunnen verwachten. Zet ze dan ook alleen in op posities waarvoor zij bevoegd zijn. Hiermee kan worden voorkomen dat zij buiten hun beperkte kennis van verkeerregelende taken opereren.

Weet je niet precies voor welke taken en posities een verkeersregelaar moet worden ingezet, houd er dan rekening mee dat er met evenementenregelaars weinig tot geen flexibiliteit mogelijk is. In dergelijke gevallen kan namelijk niet op voorhand in de aanstelling worden vastgelegd op welke taken en posities de werkzaamheden worden uitgevoerd. Ook mogen evenementenregelaars niet zomaar op elk wegtype het verkeer regelen; vaak worden deze op provinciale wegen ingezet terwijl dit niet is toegestaan. Daarnaast mogen evenementenregelaars niet ingezet worden bij situaties waarin slecht zicht is; bij onvoldoende straatverlichting of bijvoorbeeld bij mist is het niet toegestaan evenementenregelaars in te zetten.

Je kun ook beroepsregelaars via een verkeersbureau inhuren. Deze personen moeten dan wel, in verband met de verzekering, het verkeer regelen uit naam van het verkeersbureau en specifiek voor het evenement.

TIP: geef op de overzichtstekening aan waar de verkeersregelaars komen te staan.

Wat betekent dit nu voor organisatoren?

 • Als organisator ben je hoofdelijk verantwoordelijk voor je personeel;

Indien verkeersregelaars niet correct zijn aangesteld, zijn ze niet bedrijfsmatig en persoonlijk verzekerd in het uitvoeren van hun taken. Ook zorgverzekeraars en aansprakelijkheidsverzekeraars zullen, indien ze goed onderzoek doen naar de toedracht, mogelijk de geleden schade of aansprakelijkheidsstelling niet uitkeren.

 • Als organisator heb je belang bij een zorgvuldige afhandeling van je vervoersstromen. Hier zet je immers mensen voor in.

Indien er personen ingezet worden die de toebedeelde taak niet uit kunnen voeren, ofwel vanwege een gebrek aan opleiding ofwel vanwege een gebrek aan ervaring, kan je ervan uitgaan dat de geplande afhandeling van de vervoersstromen niet gaan lopen zoals gepland.

 • Als organisator heb je een verantwoordelijkheid binnen de evenementenvergunning;

Wanneer de taken en verantwoordelijkheden zoals afgesproken in de evenementenvergunning niet nageleefd kunnen worden doordat er inzet plaatsvindt van onbekwaam personeel, dan kom je de vergunning niet na. Dit kan gevolgen hebben voor jou als organisator na het evenement (bijv. een waarschuwing of boete) of zelfs tijdens het evenement.

 • Werk je met beroepsverkeersregelaars, vraag dan na of zij de nodige ervaring hebben met publieksevenementen en ook in teamverband weten samen te werken

Verkeersplan

Wil je weten waar een verkeersplan aan moet voldoen? Klik dan hier voor een toelichting.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van het evenemententerrein is van groot belang voor de hulpdiensten om in geval van een incident op te kunnen treden. Als de bereikbaarheid van het evenement niet geborgd is kan de incidentbestrijding moeizaam op gang komen waardoor de kans op escalatie (bijvoorbeeld branduitbreiding) groot is.

Onderstaande praktische handvaten kunnen helpen:

 • De minimale doorrij-breedte voor hulpdiensten is 3,5 meter.
 • De minimale vrije doorrijhoogte voor hulpdiensten is 4,2 meter.
 • Vang hulpdiensten op als ze het terrein benaderen.
 • Houd voldoende ruimte in de bochten voor brandweervoertuigen, let daarbij ook op luifels of andere obstakels in de weg.
 • Leg rijplaten neer wanneer er sprake is van een zachte ondergrond, zodat de voertuigen zich niet vastrijden.
 • Als een straat moet worden geblokkeerd, gebeurt dit in overleg (voorkomen is beter).
 • Objecten zijn tot minimaal 40 meter benaderbaar voor brandweervoertuigen.
 • Afsluitingen moet snel weggehaald kunnen worden of er moet iemand (hekbewaarder) bij staan.
 • Uitgangen en nooduitgangen van winkels, cafés en dergelijke moeten vrij blijven.

Kijk hierbij goed naar de omgeving en het gebied en leef je hierbij in in de situatie en het scenario, bijvoorbeeld een brand op het evenement.

Zie ook de handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid.

Water

Als onderdeel van het evenement

Tijdens evenementen kunnen er activiteiten op en in het water plaatsvinden. Je kunt hierbij denken aan een Nieuwjaarsduik, zwemtochten in kanalen of survival evenementen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van zwembaden of natuurwater. Er zijn hygiënemaatregelen beschreven om zoveel mogelijk te voorkomen dat door gebruik te maken van tijdelijke (zwem)watervoorzieningen gezondheidsklachten optreden: ‘Hygiënerichtlijnen (tijdelijke) zwemwatervoorzieningen bij evenementen’.

T.b.v. eventuele wateroppervlakteredding is bij activiteiten op het water toezicht gewenst van de reddingsbrigade (of een ander gekwalificeerd bedrijf of instelling). Zij moeten over faciliteiten waarmee een te water geraakt persoon gered kan worden.

Niet als onderdeel van het evenement

Je kan ook te maken krijgen met water wat niet bedoeld is als onderdeel van het evenement, maar wat wel op het evenemententerrein ligt, zoals bijvoorbeeld een vijver. Neem dan maatregelen om te voorkomen dat personen in het water terechtkomen. Denk aan: toezicht op het water, waarschuwingsborden en/of het fysiek afzetten van water.

Oppervlaktewater

 • Maak zoveel mogelijk gebruik van officieel aangewezen zwemwaterlocaties, omdat daar de waterkwaliteit en de fysieke veiligheid in de gaten wordt gehouden. Zwemadvies en een profiel kunt u zien op: www.zwemwater.nl.
 • Daar waar men tijdelijk water in sloten of havens gebruikt dient de organisator te onderzoeken of de kwaliteit van het water voldoende is. Denk tijdig aan alternatieven voor als blijkt dat de kwaliteit van het water onvoldoende is.
 • Maak bij zichtbare of vastgesteld vervuiling van het water geen gebruik van het water of wijs het publiek op de mogelijke gezondheidsrisico’s.

Meer informatie is hieronder te vinden.

 • Voor informatie over zwemwater klik hier.
 • Voor informatie over zwemwater en blauwalgen klik hier.
 • Voor informatie over zwemmen in open water klik hier.

Alcohol en drugs

Houd bij water op het terrein extra rekening met mensen die onder invloed van alcohol en/of drugs het water in willen of die zich dichtbij het water bevinden, zie de richtlijnen in de folder: ‘Geneeskundige richtlijnen alcohol- en drugsgebruik bij evenementen’.

Informatie over water als in drinken, vind je onder het thema ‘Eten en drinken’.

 

 

Covid-19 en evenementen/samenkomsten

Sinds 23 maart 2022 geen maatregelen meer

 

Sinds 23 maart 2022 zijn de coronamaatregelen, met uitzondering van de mondkapjesplicht in het vliegtuig en op het vliegveld na de security, afgeschaft.
Op dit moment gelden nog wel een aantal adviezen om verspreiding van het coronavirus te beperken. Zie de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.

Het kan zijn dat op enig moment toch weer maatregelen gaan gelden. Dit hoor je dan van de gemeente waar je evenement plaatsvindt of lees je op deze website.

Vragen?

Heb je vragen over het organiseren van je evenement of over wat er van je verwacht wordt? Neem dan contact op met de gemeente waar je je evenement wilt organiseren. Indien nodig neemt de gemeente contact op met de veiligheidsregio.

Standaard staan alle thema's aangevinkt, indien een bepaald thema niet van toepassing is bij jouw evenement kun je deze uitvinken. Druk op de knop 'Toon uitgebreide informatie' om een overzicht van de geselecteerde thema's te laten zien. Je kunt de thema's ook per stuk bekijken door op de knop 'Lees meer over dit onderwerp' te klikken.

Toon gekozen thema's

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten.

Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.